ZARZĄDZENIE NR 84/ 2018

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 01-08-2018r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i rozstrzygnięcia wniosków                      o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 29.06.2018r. o sporcie (Dz.U.2018.1263 t.j.) i Uchwały Nr XLVII/137/20178 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki we spółzawodnictwie sportowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza co następuje:

 

 • 1

 

      Powołuję Komisję Konkursową do oceny i wydania opinii o wnioskach w następującym składzie:

 

 1. Stanisław Zarębski -   Przewodnicząca  Komisji
 2. Agnieszka Kopciuch – - Członek Komisji
 3. Jan Szczygieł – Członek Komisji
 4. Adam Marciniszyn - Członek Komisji
 5. Marian Pachołek – Członek Komisji
 6. Alicja Pałczyńska – Członek Komisji

 

 • 2

 

Komisja dokona oceny na karcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 • 3

 

Członkowie komisji konkursowej złożą oświadczenia, których wzory stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia

 • 4

 

Po dokonaniu oceny Komisja przedłoży opinię dotyczącą wniosków Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 • 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 • 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                           do Zarządzenia nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

 

                Cieszanów, dnia ……………..r.

 

Karta oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

Nazwa Wnioskodawcy:

 

                                                                                       

 

Lp.

Kryterium oceny

Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w ramach kryterium

Liczba punktów przyznanych przez Komisję

1.

Osiągnięcia sportowe

80 %

 

2.

Opinia zawodnika

10%

 

3.

Zaangażowanie

10 %

 

             

                SUMA PUNKTÓW

 

100 %

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji obecnych przy ocenie wniosku:

 

 

 1. Stanisław Zarębski     - Przewodnicząca  Komisji ...........................................................

 

 1. Agnieszka Kopciuch  -  członek komisji .......................................................................

 

 1. Jan Szczygieł -  członek komisji ...................................................................................

 

 1. Adam Marciniszyn -  członek komisji.........................................................................

 

 1. Marian Pachołek – członek komisji…………………..…………………………….

 

 1. Alicja Pałczyńska – członek komisji………………………………………………..

 

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                           do Zarządzenia nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o stypendia.

 

Przez złożenie deklaracji potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi oceny i wyboru ofert.

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.  Jeżeli w trakcie trwania procesu oceny/wyboru  ofert zaistnieją  lub ujawnią się okoliczności mogące budzić wątpliwości co do  mojej bezstronności oraz służbowego powiązania z podmiotem zgłaszającym ofertę  niezwłocznie wyłączę  się z prac Komisji rozpatrującej wniosek tej organizacji.

Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu przed rozpoczęciem procesu oceny i rekomendacji ofert.

Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione.

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko:                                                                            Podpis i data

 

………………….…………                                ……………………………

 

 

 

Załącznik nr 3

                                                                                           do Zarządzenia nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

Oświadczam, że:

 

 1. Nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji.
 2. Od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/łam
  w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie byłem/łam  członkiem władz podmiotów biorących  udział w procedurze konkursowej.
 3. Nie pozostaję z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  ze może  to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
 4. *Oświadczenie określone w punkcie ( wpisać właściwy punkt 1,2 lub 3) nie dotyczy oferenta ……………………………………..., z którym powiązany jestem w następujący sposób ……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko:                                                                   Data i podpis:

 

………………………………                              ……………………………

 

 

* Punkt 4 należy skreślić w przypadku gdy nie ma on zastosowania do  członka komisji.