O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017r. zostały złożone 7 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki

Dzień lokalnych bohaterów w Gminie Cieszanów

4 000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Cieszanów

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych jako forma integracji i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu

8 000,00 zł

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 9

Profilaktyka – czy jesteś zdrowy

600,00 zł

4

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko

Festiwal Folkowisko 2017 – Cuda Wianki

7 000,00 zł

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Seniorki z wigorem

Młodzież a seniorzy pokonywanie barier pokoleniowych

2 700,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

Aktywizowanie lokalnej społeczności

1 850,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy MUSASHI

Obóz kondycyjno-wypoczynkowy jako forma profilaktyki uzależnień i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

9 000,00 zł