Zarządzenie Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

§ 2

Przedmiot i forma konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2) pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3
Termin i miejsce konsultacji

1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się
18 października 2013 r. o godz. 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

2. Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 11 października 2013 r. do 29 października 2013 r.

3. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 i formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 7 października 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w pkt.1 do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1 lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie opinii celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
6. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 stanowi załącznik

nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ......./2013 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 04.10. 2013 r.

Formularz wyrażenia opinii

do projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu wraz
z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

       
       
       

Podmiot zgłaszający propozycję (nazwa organizacji i dane rejestrowe)

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach

Adres, nr telefonu kontaktowego

Data wypełnienia

         

UWAGA: Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ......./2013 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 04.10. 2013 r.

PROJEKT

Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

a. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

b. programie współpracy – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.”

c. organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Cieszanów.

d. konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

e. komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

f. stronie Gminy – rozumie się przez to adres internetowy: www.cieszanow.eu

g. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY

1. Cel główny

Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu współpracy, jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracja publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe

Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:

- podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

- wspieranie integracji podmiotów pozarządowych i samorządowych realizujących wspólne cele,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych,

- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów.

II. ZASADY, ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

1.Współpraca Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2.Przedmiotem współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

3. Współpraca odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

5)zawierania porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć

4. Zakres przedmiotowy współpracy pozafinansowej obejmuje strefy:

ü Informacyjną i promocyjną:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie konsolidacji tych kierunków,

- informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Cieszanów na realizację tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji,

- promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

- monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz informowanie organizacji o wprowadzonych zmianach,

ü Organizacyjną;

- działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.: informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,

- inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet Gminy Cieszanów poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,

- przygotowywanie i prowadzenie konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ü Szkoleniową:

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,

- angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

ü Inną, obejmującą w szczególności:

- wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Cieszanów,

- możliwość objęcia patronatem Burmistrza Cieszanowa przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Cieszanów,

- udostępnienie pomieszczeń i bazy technicznej zasobów gminnych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy Cieszanów i jego mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

III. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Obszary zadań publicznych, które Gmina Cieszanów będzie realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 to:

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3. edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży

4. promocja wolontariatu.

5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

9. ochrona i promocja zdrowia

10. działalność na rzecz osób starszych.

11.......................................................................................

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina Cieszanów współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2014 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

V. MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

1. Bieżącym monitoringiem realizacji Programu współpracy zajmuje się pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza.

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.

3. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu współpracy informacje, uwagi i wnioski będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

4. Gmina dokonuje badania efektywności realizacji zadań, w szczególności poprzez analizę efektywności wydatkowania środków publicznych w oparciu o następujące wskaźniki: 1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności
z udziałem środków z budżetu gminy lub dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Cieszanów, 2) kwota udzielonej dotacji, 3)liczba osób zaangażowanych w realizację zadań, 4) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację zadań publicznych.

5. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu współpracy dokonuje się oceny stanu współpracy organizacji pozarządowych z Gminą w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.

6. Do dnia 30 kwietnia 2015 roku Burmistrz przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2014.

VI. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

1. Burmistrz Cieszanowa wydał zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014”, określające formę i czas trwania konsultacji.

2. Po rozpatrzeniu opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji projekt Programu współpracy przedkładany jest pod obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie
w celu podjęcia stosownej uchwały.

3. Po uchwaleniu przez Radę Program współpracy podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH

KONKURSACH OFERT

1. W celu oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszego Programu współpracy.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi:

a) dwóch przedstawicieli samorządu desygnowanych przez Burmistrza,

b) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wybranych na spotkaniu ogólnym organizacji pozarządowych z władzami gminy.

4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,
w składzie co najmniej 3 – osobowym.

5. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Po zaopiniowaniu ofert komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

- imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

- liczbę zgłoszonych ofert,

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

- wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

- średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji konkursowej, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,

- propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

- podpisy członków komisji konkursowej.

11. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostaje przedstawiony Burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.

12. Burmistrz informuje oferentów w formie pisemnej o statusie ich oferty wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji.

13.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Całość zarządzenia w formacje PDF do pobrania.