Informuje się, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 10 października 2012 r. od dnia 19 października br do 9 listopada br. trwają konsultacje w formie pisemnej projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną ponadto podczas otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 24 października br. o godz. 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Cieszanów na temat projektu przedmiotowego programu.
Projekt programu, formularz wyrażania opinii oraz zaproszenie na spotkanie wraz z programem w załączeniu.

Program wraz z załącznikiem

ZARZĄDZENIE NR 57/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały
Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały
Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie.
 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536z późn. zm.), Uchwały Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały Nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2012 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Organizacja różnych form wsparcia w zakresie szerzenia idei spędzania wolnego czasu bez

alkoholu na terenie miasta i gminy Cieszanów27 000 zł.

Termin realizacji zadań – pomiędzy 27.08.2012 r. a 31.10.2012 r.

II. Zasady przyznania dotacji.

1. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.).

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego

wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.

Nr 6, poz. 25), w terminie do dnia 23.08.2012 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 24.08.2012 r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 800

V. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr 51/VIII/2005 Rady Miejskiej
  w Cieszanowie z dnia 20-10-2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi.
 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 24.08.2012 r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 7. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 9. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VI. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2011 r.: 21 925,00 zł

Cieszanów, dnia 30.07.2012 r.

Dokumenty do pobrania:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania