Burmistrz
Miasta i Gminy
 Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 26-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

Część działki nr 481 - obręb Niemstów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 481, obręb Niemstów, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PR1L/00051414/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,02 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym – powierzchnia do wydzierżawienia 120 m²

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działalność handlowa – skup tytoniu

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

0,90 zł za 1 m²gruntu + VAT rocznie za grunt  - 221,40 zł

4,5 kg żyta  za 1 m²budynku miesięcznie – 320,98 zł

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 18-10-2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Niemstów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 18-10-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 26 września 2019 r.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny