Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej - Cieszanów 2395 - 26.09.2019

  Burmistrz

 Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 26-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

1.

Nr działki

2395

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0809 ha 

4.

Użytek

B - 0,0419 ha, PsIV-0,0390

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033514/2

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Przeznaczenie nieruchomości
Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

8.

Cena nieruchomości

23 538,00zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 08-11-2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia
18-10-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 26-09-2019 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny