Burmistrz 

Miasta i Gminy

 Cieszanów

 

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  lokalu użytkowego w miejscowości Nowy Lubliniec

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Cieszanów w budynku położonym przy ul. Osiedlowej 28 w Nowym Lublińcu wraz z udziałem 1705/10000 w prawie własności działki ewid. 612/53 oraz prawem współwłasności w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokalu. Działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów mieści się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość jest uregulowana wKsiędze Wieczystej KW PR1L/00036442/7prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 10.05.2019 r.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

 

L.p.

Nr działki

Adres lokalu

Pow. lokalu / pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Opis nieruchomości

 

Data i godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł  /płatna do dnia

1.

612/53

Nowy Lubliniec, ul. Osiedlowa 28

81,42/ 0,00

1705/10000

42 800,00 zł

Lokal użytkowy oznaczony nr 1, położony na parterze w budynku administracyjno-mieszkalny w skład którego wchodzą4 pomieszczenia tj. 2 pomieszczenia użytkowe, WC oraz magazynek

24.10.2019 r. godz. 930

4 800,00 / 18.10.2019 r.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) r. w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 18-10-2019 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-   dokument potwierdzający tożsamość

-   osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-   osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-   w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-   w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń Gminy Cieszanów i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów, dnia 8 kwietnia 2019 r.

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny