Burmistrz 

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 20-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki 108– obręb Folwarki

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Cz. działki nr 108 obręb Folwarki uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00030260/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,49 ha

3.

Opis nieruchomości

PsV-0,49 ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa rolna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz w q żyta – 1,715 q

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 sierpnia każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę
na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Folwarki oraz stronie internetowej urzędu do dnia 14-10-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 20-09-2019 r.

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

    Zdzisław Zadworny