Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 17-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

Działka 1395/8 - obręb Dachnów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 1395/8

2.

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,5380 ha

3.

Opis nieruchomości

N-0,0689 ha, PsIV-0,0768 ha, PsV-0,3511,
W-PsV-0,0412 ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa rolna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz w q żyta – 1,64 q żyta

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 sierpnia każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę
na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 09-10-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 17-09-2019 r.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                          Zdzisław Zadworny