Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów

 

W Y K A Z

z dnia 13-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

Część działki nr 474/30 - obręb Gorajec

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 474/30 o pow. obręb Gorajec, uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00039226/8

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Wysokość czynszu netto

0,05 q żyta za 1 m²+VAT

8.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Gorajec oraz stronie internetowej urzędu do dnia 04-10-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 13-09-2019 r.

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny