W Y K A Z

z dnia 05-09-2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

Działki 4675/12 - obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działki nr 4675/12, KW PR1L/00033514/2

2.

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

4,9978 ha

3.

Opis nieruchomości

Lzr-ŁV-0,1178 ha, ŁV-1,6578 ha, ŁVI-3,0156 ha, W-ŁVI-0,2066 ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie ogródków działkowych

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz dzierżawny netto za 1m²- 0,10 zł

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 sierpnia każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę
na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń miasta Cieszanowa oraz stronie internetowej urzędu do dnia 26-09-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 05-09-2019 r.