BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

W Y K A Z

z dnia 03-09-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.

Nr działki

474/7

2.

Obręb

Nowe Sioło, gm. Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0310 ha 

4.

Użytek

Br-PsIV – 0,0310 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033488/0

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowazabudowana budynkiem byłej portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m² (pow. zabudowy 48,16 m²) w skład którego wchodzą dwa pomieszczenia
o funkcji administracyjnej korytarz i WC.

7.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny zabudowy osadniczej.

8.

Cena nieruchomości

12 909,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 16.10.2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło do dnia 29.09.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 03.09.2019 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny