BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 20-08-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

1.

Nr działki

2369

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Nr lokalu

2

4.

Powierzchnia lokalu/pow. przynależności

80,92 m2/5,85 m2

5.

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

8677/16451w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności ułamkowej części gruntu dz. ewid.
nr 2369 o łącznej pow. 0,0199 ha oraz
w prawie współwłasności części wspólnych budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

6.

Księga Wieczysta

PR1L/00012414/8

7.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Skorupki 3

8.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Tereny oznaczone symbolem „M/U” – tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej

9.

Cena nieruchomości

127 175,00  zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 01-10-2019 r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia
10-09-2019 r.

Cieszanów, dnia 20-08-2019 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                                             Zdzisław Zadworny