BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 20-08-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Dz. nr 190, obręb Nowy Lubliniec, w tym Ps IV-0,1108 ha

0,1108

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

0,39

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

2

Dz. nr 191/1, obręb Nowy Lubliniec, w tym PsIV-01489 ha

0,1489

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

0,52

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

 

3

Dz. nr 589, obręb Stary Lubliniec w tym PsIV-0,33 ha

0,3300

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

1,155

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec oraz stronie internetowej urzędu do dnia 10.09.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 20-08-2019 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                              Zdzisław Zadworny