Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

 

W Y K A Z

z dnia 06-08-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.

Nr działki

4245

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,9768 ha 

4.

Użytek

RIVa-0,0215 ha, RIVb-0,9553ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00027979/4

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny oznaczone symbolem „R” – tereny rolnicze, oraz tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem „U”

Teren działki objęty jest Decyzją Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPiMK.6733.6.2015 z dnia 20-01-2016 r.

8.

Cena nieruchomości

123 129 zł +23%VAT – 151 449,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 18-09-2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia
28-08-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 06-08-2019 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny