Burmistrz

Miasta  i Gminy

     Cieszanów

Ogłoszenie o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło

Na postawie art. 38 - 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Nowe Sioło.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00045182/2.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III -  prawo odkupu i prawo pierwokupu w okresie pięciu lat od nabycia nieruchomości wygasło w 2012 r. i podlega wykreśleniu.

Dział IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Data i godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł /płatna do dnia

98/4

0,40 ha

Nieruchomość gruntowaniezabudowana.

Tereny oznaczone symbolem:MN/RM – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz ZNN- tereny zieleni nieurządzonej

27 835,00 zł

06-09-2019 r.

godz. 1000

2 700,00 zł /

03-09-2019 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2019 r. (piątek) w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Uzasadnienie formy przetargu:

W związku z faktem, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. 98/1, 99/4, 99/2, 1226/4, 1228/19 położonych w obrębie Nowe Sioło, które to działki bezpośrednio przylegają do działki będącej przedmiotem przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Właściciele nieruchomości wymienionych powyżej zamierzający uczestniczyć w przetargu powinni zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu do dnia 28-08-2019 r. do godz. 15. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu na sprzedaż nieruchomości 98/4 obręb Nowe Sioło mogą brać udział właściciele działek przyległych oznaczonych nr 98/1, 99/4, 99/2, 1226/4, 1228/19 którzy wpłacą wadium zgodnie
z ogłoszeniem (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu) na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu do dnia 03-09-2019 r.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów do jej sprzedaży maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa do dnia 02-09-2019 r. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lubtel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów, dnia 31 lipca 2019 r.

                                                                                 

 

 

                                                                                                                            

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny