W Y K A Z

z dnia 25-06-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 4675/12- obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 4675/12 obręb Cieszanów uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00033514/2

2.

Opis nieruchomości

Grunty przeznaczone pod zabudowę garażową

3.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy

19  m²

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania

Zabudowa  garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu do dnia 17-07-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 25-06-2019 r.