Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów

 

W Y K A Z

z dnia 06-05-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

Część działki nr 612/136 - obręb Nowy Lubliniec

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 612/136 o pow19,25 m², obręb Niemstów, uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00039863/5

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Wysokość czynszu

0,97 q żyta

8.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec oraz stronie internetowej urzędu do dnia 28-05-2019 r.

Cieszanów, dnia 06-05-2019 r.

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny