W Y K A Z

z dnia 03-04-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka 927/2 – obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 927/2 obręb Nowe Sioło uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00033488/0

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,7400 ha

3.

Opis nieruchomości

PsIV – 0,47 ha, RIVa – 0,27 ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa rolna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz w q żyta – 3,00

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 sierpnia każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę
na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 24-04-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 03-04-2019 r.

 

                                                                                                                                             

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny