Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 26-03-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Działka nr 1300/23 - obręb Dachnów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 1300/23, obręb Dachnów, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PR1L/00030479/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

2,30 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, klasa bonitacyjna - PsIV –2,30 ha,

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność przemysłowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

5 060,00 zł netto/6 224,00zł z VAT

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 30 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 17-04-2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 17.04.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 26 marca 2019 r.

 

                                                                                                                            

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny

    Burmistrz
Miasta i Gminy
   Cieszanów

 

W Y K A Z

z dnia 26-03-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Działka nr 1300/23 - obręb Dachnów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 1300/23, obręb Dachnów, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PR1L/00030479/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

2,30 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, klasa bonitacyjna - PsIV –2,25 ha, PsV- 0,05ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność przemysłowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

5 060,00 zł netto/6 224,00zł z VAT

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 30 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 17-04-2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 17.04.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 26 marca 2019 r.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny