W Y K A Z

z dnia 26-03-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka nr 1492 – obręb Dachnów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 1492 obręb Dachnów uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00030479/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,5354 ha

3.

Opis nieruchomości

Lzr-ŁIV-0,1675 ha, RIVa – 0,2485 ha

ŁIV- 0,0693 ha, N – 0,0501 ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa rolna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz w q żyta – 2,07

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 sierpnia każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę
na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 17-04-2019 r.

 

Cieszanów, dnia 26-03-2019 r.

 

                                                                                                                                            

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny