Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 14-02-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 1990/15 - obręb Dachnów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 1990/15 obręb Dachnów uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00029188/6

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

1

21,00

1,05

2

21,00

1,05

3

21,00

1,05

4

21,00

1,05

5

20,00

1,00

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 15.03.2019 r.

Cieszanów, dnia 14-02-2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny