Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 13-02-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1.

Nr działki

612/53

2.

Obręb

Nowy Lubliniec

3.

Nr lokalu

1

4.

Powierzchnia lokalu/pow. przynależności

81,42 m2

5.

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

1705/10000 w prawie własności gruntu działki ewid. 612/53 oraz prawem współwłasności w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do  wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali.

6.

Księga Wieczysta

PR1L/00036442/7

7.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony w Nowym Lublińcu przy ul. Osiedlowej 28

8.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

MW- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Cena nieruchomości

53 500,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 05.04.2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 15.03.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 13.02.2019 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny