Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 06-02-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

4553/2

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1307 ha 

4.

Użytek

ŁIV – 0,1307 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00040819/2

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
w gospodarstwach rolnych

8.

Cena nieruchomości

7 300,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 25.03.2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 04.03.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 06.02.2019 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny