Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 10-01-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

1.

Nr działki

2270, 2272, 4895/3

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Nr lokalu

7

4.

Powierzchnia lokalu/pow. przynależności

27,70 m2/3,92 m2

5.

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

405/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności ułamkowej części gruntu dz. ewid.
nr 2270, 2272 i 4895/3 o łącznej pow. 0,0826 ha oraz
w prawie współwłasności części wspólnych budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

6.

Księga Wieczysta

PR1L/00043334/9

7.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7 położony przy ul. Rynek 6

8.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

U- Tereny przeznaczone do zabudowy usługowej

Strefa „A” ochrony konserwatorskiej zabytkowych układów urbanistycznych; Granica jednolitej części wód podziemnych.

9.

Cena nieruchomości

61 230,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 01.03.2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 08.02.2019 r.

 

Cieszanów, dnia 10.01.2019 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny