Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 12-12-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia

Część działki nr 2280/4 - obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 2280/4 obręb Cieszanów uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00027979/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

1,00 m2

3.

Opis nieruchomości

Bz – 1,00 m2

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użyczenie w celu umieszczenia nośnika informacyjnego

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nieodpłatnie

                                 

9.

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie
na okres 8 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 09.01.2019 r.

Cieszanów, dnia 12-12-2018 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny