Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 27-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 4893/6 - obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 4893/6 obręb Cieszanów uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00044380/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

14,50 m2

3.

Opis nieruchomości

Grunt znajdujący się pod garażem

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz netto 0,73 q żyta

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu do dnia  24.12.2018 r.

Cieszanów, dnia 27-11-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny