Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 23-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do zamiany.

1.

Nr działek

815/25, 815/26, 815/27, 817/18, 817/19, 817/24, 817/25, 817/26

2.

Obręb

Nowy Lubliniec

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,3569 ha 

4.

Użytek

Dz. nr 815/25 grunty pod rowami W-ŁIV – 0,0293 ha,
Dz. nr 815/26 grunty pod rowami W-ŁIV – 0,1166 ha,
Dz. nr 815/27 grunty pod rowami W-ŁIV – 0,0551 ha,
Dz. nr 817/18 grunty pod rowami W-ŁIV – 0,0971 ha,
Dz. nr 817/19 grunty pod rowami W-PsV – 0,0119 ha,
Dz. nr 817/24 grunty pod rowami W-PsVI – 0,0140 ha,
Dz. nr 817/25 grunty pod rowami W-PsVI – 0,0079 ha,
Dz.  nr 817/26  grunty pod rowami  W-PsVI  – 0,0250 ha,

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00051445/9

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna niezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny rolnicze

8.

Cena nieruchomości

5 295,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do zamiany w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 15.01.2019 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 27.12.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 23.11.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny