Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 31-10-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 612/136- obręb Nowy Lubliniec

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 612/136 obręb Nowy Lubliniec uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00039863/5

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

1

19,25

0,97

2

19,25

0,97

3

19,25

0,97

4

19,25

0,97

5

19,25

0,97

6

19,25

0,97

7

19,25

0,97

8

19,25

0,97

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec oraz stronie internetowej urzędu do dnia 23.11.2018 r.

Cieszanów, dnia 31-10-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny