W Y K A Z

z dnia 28-05-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.

 

1.

Nr działki

95/6

2.

Obręb

Nowe Sioło

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,30 ha 

4.

Użytek

(PsIV – 0,27 ha, Ws – 0,03 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033796/2

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna wieloużytkowa, występują zakrzaczenia oraz drzewostan tzw. „starodrzew”, gatunek panujący – olcha, przez nieruchomość przebiega sieć gazowa i kanalizacyjna

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny zabudowy osadniczej

8.

Cena udziału ½ części nieruchomości

27 538,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży
w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 16-07-2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia
26-06-2018 r.

 

Cieszanów, dnia 28-05-2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło

oraz stronach internetowych Urzędu.