Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Płatności bezpośrednie w roku 2015

W związku z zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków obszarowych  na rok 2015  w ramach zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego informujemy że wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca – do dnia 15 maja oraz w terminie 25 dni kalendarzowych tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).

 

W załączeniu broszura „Płatności bezpośrednie w roku 2015

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej : www.arimr.gov.pl

 

 

 

Ogłaszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19 luty 2015 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LIX/43/2014 z dnia 21 października 2014r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.
  2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

  1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.