Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cieszanów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności lokali stanowiących własność Gminy Cieszanów w budynku nr 1 położonego w Cieszanowie przy ul. 6-go Grudnia,  działka nr 2256/6.

Nieruchomość jest uregulowana w KW PR1L/00039836/7. Księga Wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

 

L.p.

Nr działki

Adres lokalu

Pow. lokalu / pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Opis nieruchomości

 

Data i godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł  /płatna do dnia

1.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/1

15,70 m²/ 0,00

1570/24890

21 107,50 zł

Lokal mieszkalny, położony na parterze w budynku mieszkalno- biurowym, 1 pokój/kuchnia i węzeł sanitarny (WC). Lokal jest zamieszkały i obciążony umową najmu lokalu na czas określony.

15.11.2017 r. godz. 830

2 100,00 / 08.11.2017 r.

2.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/6A

30,00 m²/ 21,40

5140/24890

43 472 zł

Lokal użytkowy (przeznaczony pod działalność usługowo- biurową)- 1 pomieszczenie biurowe, śluza WC i 2sanitariaty na parterze oraz 1 pomieszczenie gospodarcze- piwnica w poziomie kondygnacji podziemnej

15.11.2017 r. godz. 900

4 500,00 / 08.11.2017 r.

3.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/6B

6,10 m²/ 0,00

610/24890

8 872 zł

Lokal użytkowy (przeznaczony pod działalność usługowo- biurową)-
1 pomieszczenie biurowe

15.11.2017 r. godz. 930

 900,00 / 08.11.2017 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada (środa) 2017 r. w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 08-11-2017 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń Gminy Cieszanów i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79


Cieszanów 2017-10-11

                                                                                  

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny