Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dachnów

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dachnów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów, niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 1351/3
o pow. 0,0730 ha, działka nr 1351/4 o pow. 0,0256 ha, działka nr 1351/5 o pow. 0,0282 ha, działka
nr 1352/4 o pow. 0,1039 ha, działka nr 1352/5 o pow. 0,0587 ha, działka nr 1352/6 o pow. 0,0547 ha położonych w miejscowości Dachnów. Dla działek w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00030479/3.

Poprzedni przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 10.10.2017 r.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

L.p.

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia
w m²

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Budownictwa jednorodzinnego
w Dachnowie”

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Data i godzina przetargu

 

Kwota wadium w zł  /płatna do dnia

1.

1351/3

730

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej

13 042,86 zł

16.11.2017 r. godz. 830

1 300,00 / 09.11.2017 r.

2.

1351/4

256

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej

4 891,65

16.11.2017 r. godz. 900

489,00 / 09.11.2017 r.

3.

1351/5

282

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej;
2U- Tereny zabudowy usługowej

6 807,99

16.11.2017 r. godz. 930

 680,00 / 09.11.2017 r.

4.

1352/4

1039

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

29 382,18

16.11.2017 r. godz. 1000

2 940,00 / 09.11.2017 r.

5.

1352/5

587

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

16 523,76

16.11.2017 r. godz. 1030

1 650,00 / 09.11.2017 r.

6.

1352/6

547

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

15 913,68

16.11.2017 r. godz. 1100

1 600,00 / 09.11.2017 r.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 listopada (czwartek) 2017 r. w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 09-11-2017 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub
tel. (0-16) 632 86 79


Cieszanów 2017-10-11

                                                                                 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.