WYKAZ

z dnia 23-08-2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów, położonych w Cieszanowie, objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów mieszkaniowo – usługowych
w Cieszanowie i Nowy Siole, przeznaczonych do oddania w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości na okres 99 lat.

 

L.p.

Nr działki ewidencyjnej/ Nr księgi wieczystej

Nr obrębu

Powierzchnia w m2

Cena
wraz z podatkiem VAT w zł

Pierwsza opłata  z tytułu użytkowania wieczystego wynosząca 25% ceny wraz z podatkiem VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosząca 1% ceny wraz z podatkiem VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki

1.

4322/14

PR1L/00027979/4

0011

2000

48428,80

12 107,20

484,30

2.

4322/15

PR1L/00027979/4

0011

1668

44864,26

11216,10

448,60

3.

4322/16

PR1L/00027979/4

0011

1474

41394,43

10348,60

413,90

4.

4322/17

PR1L/00027979/4

0011

1359

39027,91

9757,00

390,30

5.

4322/18

PR1L/00027979/4

0011

1244

36162,01

9040,50

361,60

6.

4322/19

PR1L/00027979/4

0011

1205

35756,11

8939,00

357,60

7.

4322/20

PR1L/00027979/4

0011

1221

32703,25

8175,80

327,00

8.

4320/53

PR1L/00027979/4

0011

1355

43399,33

10849,80

434,00

 

W oparciu o ustalenia obowiązującego „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych
w Cieszanowie i Nowym Siole „ podjętego Uchwałą Nr XVIII/3/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27-01-2013 r. nieruchomości położone są w następujących obszarach:

-działki 4322/14, 4322/15, 4322/16, 4322/17, 4322/18, 4322/19, 4322/20 – oznaczona w planie symbolem „9MN”

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej,

przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych)

- działka 4320/53 – oznaczona w planie symbolem „8MN”

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej,

przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych)

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dn. 12-09-2017 r.

 

Pozostałe warunki:

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia,

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia.

  1. Opłata roczna  w wysokości 25 % wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.
  2. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłaty nie pobiera się w roku, w którym ustanowione zostało prawo wieczystego użytkowania.
  3. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej , niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.
  4. Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257),
    że termin złożenia przez niech wniosku upływa w dniu 27-10-2017 r. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

                                                                                                                                                         ZDZISŁAW ZADWORNY

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w dniach 23.08-13.09.2017 r.