Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów   

W Y K A Z

z dnia 25-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

 

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy
w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

Część dz. 1500

1,00

PR1L/00030479/3

PsIV- 1,00

3,50 / 183,54

Dachnów

Maciejko Janina

2.

Część dz. 1500

20,00

PR1L/00030479/3

PsV- 20,00

70 / 3670,80

Dachnów

Zadworny Jerzy

 

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia  18.09.2017 r.

Cieszanów, dnia 25-08-2017 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny