BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 

GPiMK. 6722.1.2018                                                                 

  Cieszanów, dnia 17.12.2018 r.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),

    BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 GPiMK. 6722.1.2018                                                     

Cieszanów 17.12.2018 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„ZAGROBLA I”