W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Miasta i Gminy Cieszanów rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanegoi obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  Cieszanów na lata 2016–2024 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.