Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, 18.05.2015

GPiMK. 6720.1.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 9 ust. 1, 2, 3, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały
Nr IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015r. o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów w siedzibie Urzędu Miasta Cieszanowa, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w terminie do dnia
26 czerwca 2015r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 wyłożony jest do wglądu spis członków Podkarpackiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 62, sporządzony w związku z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonymi na dzień 31.05.2015 r.

Spis wyłożony jest do wglądu od 14 do 20 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.00 do 15.00, w pok. nr 14 (podatki).

Zaproszenie do udziału w projekcie pod nazwą:

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Cieszanów”